اپلیکیشن قندون

اپلیکیشن قندون

این اپلیکیشن برای بیماران دیابتی طراحی شده که قند خون آن ها بصورت ر.زانه در آن ثبت می شود و همچنین ورزش و غذای این بیماران را نیز ثبت کرده و در آخر به صورت یک گزارش pdf تحویل می دهد که با نشان دادن این گزارش به دکتر کمک بزرگی در راستای تشخیص و راهنمایی دکتر برای بیمار است . که طراحی UI/UX این اپلیکیشن توسط مجموعه اسمارتن به انجام رسیده است .