اپلیکیشن مدیریت پروژه

اپلیکیشن مدیریت پروژه

اعضای شرکت ابتدا در این اپلیکیشن ثبت نام نموده سپس میتوانند تسک ها پروژه های خود را در اپلیکشن ثبت نمایند برای آن ها زمان شروع و پایان تعریف کنند و موقع Dead Line برای آن ها نوتیفکیشن قرار میگیرد….