پرداخت ریسک صفر

برای نگه داشته شدن رزرو تنها ۱۰% از هزینه وب سایت باید پرداخت شود .

شماره کارت جهت پرداخت:۶۰۳۷۶۹۷۵۶۶۱۹۰۸۴۶ سید محمدعلی رحبانی

بعداز پرداخت عکس فیش به شماره ۰۹۳۹۸۷۵۲۵۳۵ ارسال شود